Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Liidu põhikiri

Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Liidu põhikiri

Põhikiri on vastu võetud 06.01.2020 ja muudetud 24.03.2020

 1. Üldsätted
  1. Eesti Töö- ja Organisatsioonipsühholoogide Liit (edaspidi ETOP või liit) on vabatahtlik mittetulunduslik organisatsioon, mis tegutseb vastavuses Eesti Vabariigi põhiseadusega ja ühendab eesti töö- ja organisatsioonipsühholooge. ETOP on asutatud 30. oktoobril 2019 Tallinnas. Liidu ingliskeelne nimetus on Estonian Union of Work and Organizational Psychologists.
  2. ETOP on juriidiline isik oma sümboolikaga.
 2. ETOP-i tegevuse eesmärgid:
  1. ühendada töö- ja organisatsioonipsühholoogia valdkonnas tegutsevaid füüsilisi ja juriidilisi isikuid;
  2. toetada töö- ja organisatsioonipsühholoogia arengut ja rakendamist Eestis, sealhulgas stimuleerida koostööd teadurite ja praktikute vahel antud valdkonnas;
  3. aidata kaasa kutseliste töö- ja organisatsioonipsühholoogide ettevalmistamise kvaliteedi tõstmisele;
  4. suurendada avalikkuse teadlikkust töö- ja organisatsioonipsühholoogia valdkonnast; sh teha koostööd lähedal seisvate erialade ühingute, seltside,  asutuste ning teaduslike ja erialaste organisatsioonidega kodu- ja välismaal;
  5. toetada inimeste heaolu ja sooritust organisatsiooni- ja töökeskkonnas läbi teadustöö, praktika ja õppetöö arendamise.
 3. ETOP-i struktuur ja liikmelisus
  1. Üldkoosolek
   1. ETOP-i kõrgeimaks organiks on täisliikmetest koosnev üldkoosolek, kus igal hääleõiguslikul liikmel on üks hääl.
   2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
   3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
    1. põhikirja muutmine;
    2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
    3. majandusaasta aruande kinnitamine;
    4. liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.
   4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
   5. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord.
   6. Üldkoosolek protokollitakse ning pärast 14 päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema liikmetele elektrooniliselt kättesaadav.
   7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 51% koosolekul osalenud hääleõiguslikest liikmetest.
   8. Üldkoosoleku otsus on pädev, kui üldkoosolekust võtab osa vähemalt 2/3 hääleõiguslikest liikmetest.
   9. Juhul, kui üldkoosolekuks vajalik kvoorum kokku ei tule, kutsub juhatus kokku erakorralise üldkoosoleku.
   10. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku hiljemalt ühe kuu jooksul pärast korralise koosoleku toimumise kuupäeva.
   11. Erakorralise üldkoosoleku otsus on pädev, kui sellest võtab osa vähemalt 51% koosolekul osalenud hääleõiguslikest liikmetest.
   12. Üldkoosolekust võib kokkuleppeliselt osa võtta elektrooniliselt.
   13. Liidu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas.
  2. Juhatus
   1. Liitu esindab ja selle tegevust juhib juhatus, mille valib üldkoosolek kaheks aastaks ja kuhu kuulub 3 kuni 7 täisliiget.
   2. Juhatuse liikmetele võib maksta tasu.
   3. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.
  3. ETOP-i liikmete vastu võtmise kord
   1. Liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada liidu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
   2. Täisliikmeks võib vastu võtta isikuid, kes tegelevad rakendusliku ja/või uurimusliku töö- ja organisatsioonipsühholoogiaga. Töö- ja organisatsioonipsühholoogi pädevuse tõenduseks on sotsiaalteaduste magistri (töö- ja organisatsioonipsühholoogia) kraad ja/või hetkel kehtiv tööpsühholoogi kutse.
    1. Juhatusel on täisliikmete vastuvõtmisel õigus teha erandeid vastavalt tõendatud akadeemilisele ja professionaalsele taustale.
   3. Kaasliikmeks võib vastu võtta isikuid, kes väljendavad huvi töö- ja organisatsioonipsühholoogia valdkonna vastu ning soovivad panustada valdkonna arengusse.
   4. Täis- ja kaasliikmeks võetakse isik vastu avalduse alusel vähemalt 2/3 juhatuse liikmete nõusolekul.
   5. Auliikmeks võib vastu võtta isikuid, kes on erakordselt panustanud töö- ja organisatsioonipsühholoogia valdkonna arengusse.
   6. Kandidaadile omistatakse auliikme staatus vähemalt 2/3 juhatuse liikmete nõusolekul.
  4. ETOP-i liikmete õigused
   1. Täisliikmete õigused:
    1. võtta osa ETOP-i tegevusest;
    2. hääletada üldkoosolekul, valida ja olla valitud juhatusse;
    3. esitada juhatusele auliikme kandidaate avalduse alusel;
    4. esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi liidu tegevuse kohta;
    5. kirjalikult volitada teist ETOP-i täisliiget hääletama volitanu nimel kõigis küsimustes;
    6. astuda liidust välja.
   2. Kaasliikmete õigused:
    1. võtta osa ETOP-i tegevusest;
    2. esitada juhatusele auliikme kandidaate avalduse alusel;
    3. esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi liidu tegevuse kohta;
    4. astuda liidust välja.
   3. Auliikmete õigused:
    1. võtta osa ETOP-i tegevusest;
    2. hääletada üldkoosolekul;
    3. esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi liidu tegevuse kohta;
    4. olla vabastatud liikmemaksu tasumisest;
    5. astuda liidust välja.
  5. ETOP-i liikmete kohustused
   1. Täisliikmete kohustused:
    1. aidata kaasa liidu eesmärkide saavutamisele ning järgida liidu tegevuses osalemises liidu põhikirja ja juhtorganite otsuseid;
    2. tasuda õigeaegselt liikmemaksu;
    3. järgida töö- ja organisatsioonipsühholoogi kutse-eetikat.
   2. Kaasliikmete kohustused:
    1. aidata kaasa liidu eesmärkide saavutamisele ning järgida liidu tegevuses osalemises liidu põhikirja ja juhtorganite otsuseid;
    2. tasuda õigeaegselt liikmemaksu.
  6. ETOP-i liikmete väljaarvamise kord
   1. Liige võidakse liidust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele ka juhatuse otsusega, kui ta:
    1. ei ole tasunud kindlaks määratud ajaks liikmemaksu;
    2. on esitanud liidu liikmeks astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine liidu liikmeks ei olnud õiguspärane;
    3. on vääritu käitumisega kahjustanud liidu mainet;
    4. ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi liidu üldkoosolekul või liidu poolt korraldatud üritusel.
 4. Järelevalve
  1. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni, kuhu ei või kuuluda liidu juhatuse liige ega raamatupidaja.
 5. ETOP-i lõpetamise kord
  1. Liit lõpetab oma tegevuse 2/3 hääleõiguslike liikmete poolt langetatud otsusega ning sellega määratakse kindlaks allesjäänud vahendite jaotus.